Bécs, a háborúk időszaka 1529 - 1711

   
 

Az 1529-es ostromot még a középkori városfalak közül sikerült visszaverni. A várható újabb támadás ellen óriási anyagi és műszaki erőbevetéssel megindult egy erődrendszer kiépítése. A meredek, vékony, középkori városfal helyéreegész bástyakoszorú lépett, messze a Várárokba kinyúló elővéd művekkel. 

Egyszersmind építési tilalmat rendeltek el a falaktól lőtávolságba eső övezetre, mely a tűzfegyverek lőtávolsá­gának növekedésével végül a 600 métert is elérte. Ennek a falakon túli szabad te­rületnek, a Glacisnak köszönhető, hogy a nagy városrendezés idején megfelelő terület állott rendelkezésre Bécs világ­városi körútja, a Ring számára. Más­részt századokig akadályozta a város egyenletes fejlődését: a középkori hatá­rok közé zsúfolt Belváros továbbra is csak vertikálisan fejlődhetett, a falakon túli települések pedig a belterülettől, de egymástól is elkülönülve, falusias jel­leggel terjeszkedtek a központtól kiin­duló főútvonalak mentén.

A bástyák biztonságába menekült fő­városnak azonban nem török támadás hozta meg a tűzkeresztséget. Az újkor küszöbén, a társadalmi, vallási szabad­ságvágy európai méretű megnyilatkozá­sainak idején a Habsburg-hatalom a reakciót, az elnyomást, az erőszakos el­lenreformációt képviselte. Ez indította „Bécs vára" ellen Bocskai István, Beth­len Gábor hadait, végül a harmincéves háború végén a svédek ostromát.

Jezsuiták menekülnek Bethlen hadai elől

bécs bethlen hadai

A félve várt török támadásra csupán 1683-ban került sor. Kara Musztafa nagyvezér csapatai végigpusztították a külvárosokat és kemény ostrom alatt tartották a várost. A Bécsi-erdő hegype­remein megjelenő nemzetközi felmentő sereg végül megfordította az ostrom sor­sát. A Kahlenbergen — Bécs „János-he­gyén" — álló templomban patinás barokk emlékkápolna hirdeti Sobiesky János lengyel király győzelmét, és tárja elénk érdekes kiállításban az ostrom helyszín­rajzait és tárgyi emlékeit.

savoyai jenőBécs fölmentése után Buda visszafog­lalása következett, s 16 évi háborúskodás után az Al-Dunáig sikerült visszaverni a törököt. A további harcoknak vezére és hőse azonban már Savoyai Jenő volt: a bécsiek ma is rajongva tisztelt Prinz Eugenje. Az ő zentai győzelme végre megnyitotta Ausztria számára a lendüle­tes építés korszakát.

A harmincéves háborút lezáró west-phaliai béke után az európai politika súlypontja hosszú időre nyugatra toló­dott, a spanyol örökösödési háborúban elvesztek á gazdag nyugati tartományok is: a Habsburgoknak keleten kellett ki­építeniük nagyhatalmuk bázisát. A Wes­selényi-összeesküvés, Thököly és Rákóczi szabadságharca mutatja, hogy ez nem ment zökkenők nélkül. Az Összeesküvés megtorlására vérpadot a Rákóczi ku­ruc serege ellen („Bécs várát, ha nyar­galja") a külvárosokat is átkaroló védő­falakat építettek. Az utóbbiak helyén fut a mai külső körútövezet, a Gürtel.

 

*


 
aaa